Masszőrök Egyesülete

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI   TÁJÉKOZTATÓ

Masszőrök Egyesülete, mint a www.masszorokegyesulete.hu weboldalon található egyesületi tag nyilvántartó, oktatást és rendezvényt szervező üzemeltetőjének - a továbbiakban: Adatkezelő - adatkezelési tájékoztatója.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti az egyesületi weblap Adatbázisával kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Tagok adatvédelemhez fűződő jogait, erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva csak és kizárólag olyan terjedelemben kezeli és tartja nyilván a weblapon regisztrált Tagok által önkéntesen megadott adatokat, amelyhez a Tag kifejezetten hozzájárult.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő neve: Masszőrök Egyesülete

Az Adatkezelő székhelye: 1202 Budapest Szakolca u. 32.

Az Adatkezelő adószáma: 18863541-1-43

A Szolgáltató e-mail címe: info@masszorokegyesulete.hu

A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 859 4125

 1. KEZELT ADATOK

A weblapon történő bejelentkezés során az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. A törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő semmilyen esetben nem kéri.

A Tagok által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Weblapjának Adatbázisában.

A Tagoktól kért személyes adatok:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • cégnév, számlázási név és cím
 • e-mail cím
 • cím
 • telefonszám
 • szakmai képzettség
 • iskolai végzettség

Az adat rögzítés és kezelés a bejelentkezőnek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A weblapon bejelentkezőnek, az adatok megadását megelőzően lehetőségük van megismerni és elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatót. A bejelentkezés feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerése és bejelentkező által történő elfogadása.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján történik a7 egyesületi tagok illetve bejelentkezők önkéntes hozzájárulásával.

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az egyesületi tagok Adatbázisban rögzített személyes adatok adatkezelésének célja, hogy az Adatkezelő teljesíthesse az egyesületi tagsággal illetve az oktatásokra, rendezvényekre bejelentkezőkkel kapcsolatos teendőket Információ, számlaadási kötelezettségek.

Az Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Az adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az egyesületi tag kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót (pl. futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Tagok adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. A számviteli bizonylatokat az adatkezelő a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 évig őrzi meg.

 1. ADATOK TÖRLÉSE

Az egyesületi tag,  a szerződés teljesítésétől számított 1 hónap elteltét követően a tag jogosult írásban kérni a saját személyes adatainak törlését az Adatkezelő, info@masszorokegyesulete.hu e-mail címére küldött nyilatkozattal. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és a törlésről e-mail útján tájékoztatja az egyesületi tagot. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 1. ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

Az adatokat az Adatkezelő jogosult feldolgozni.

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Az Adatbázis jelenlegi adatfeldolgozójának adatai, elérhetőségei megegyezik az adatkezelő 1. pontban megjelölt adataival.

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Tagi Adatbázis adatait az Adatkezelő számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.

Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Tagokat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. 

AZ EGYESÜLETI TAGI JOGOK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után a Tag dönt.

A Tag kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Tag kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Tag általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Tag erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Tag vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Tagot, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a Tag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Tagot a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak helyesbítését, a zárolását, törlését a tagok  az info@masszorokegyesulete.hu e-mail címen kérhetik az Adatkezelőtől.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Tag, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári Bíróságelőtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

A Tag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Tagot írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Tag tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Tag az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a döntés meghozatalára előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Weblapra történő belépéssel, tagsággal a Tag elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és engedélyezi az Adatkezelő számára adatainak kezelését az itt leírtak szerint.

 

2019. november 3-án Budapesten a Lurdy Konferencia Központban rendezett Országos Masszőr Szakmai Konferencián kép és hanganyagok kerülnek rögzítésre. A belépő megvásárlásával vagy  a rendezvényen való megjelenéssel  elfogadja, hogy ezeket a képeket, vidós hanganyagokat a későbiekben a rendezvény népszerűsítése céljából vagy reklámcélokra használjuk fel. A reklámtevékenység során a képek megjelenhetnek online és írott médiában, weboldalon és hírlevelekben. 

Budapest, 2019. január 1.

 

Masszőrök Egyesülete

 

Kapcsolat

Podhorszky Tibor
Masszőrök Egyesülete elnöke


Angi Nimród vezetőségi tag

Levelezési cím: Budapest 1202
Szakolca u. 32.

Tel: +36 30 859 4125
E-mail: info@masszorokegyesulete.hu